Regulamin e-sklepu

 

REGULAMIN E-SKLEPU
WWW.SKLEP.GAPPOLAND.COM

                   

I.            DEFINICJE

 1. E-sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: www.sklep.gappoland.com.
 2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w e-sklepie umożliwiający utworzenie konta.
 3. Formularz zamówienia –interaktywny formularz dostępny w e-sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 4. Konto –oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w e-sklepie.
 5. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w e-sklepie.
 6. Produkt – dostępny w e-sklepie towar będący przedmiotem umowy sprzedaży między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin e-sklepu.
 8. Sprzedawca – GAP food additives Grzegorz Pabis z siedzibą w Łopusznej 34-432 ul. Adama Mickiewicza 15, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 628-200-93-04, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach e-sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
 9. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w e-sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, której przedmiotem jest sprzedaż produktów.
 10. Użytkownik – użytkownik korzystający ze e-sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem e-sklepu.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą za pośrednictwem e-sklepu.

                

II.            POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. E-sklep internetowy dostępny pod adresem www.e-sklep.gappoland.com prowadzony jest przez GAP food additives Grzegorz Pabis z siedzibą w Łopusznej 34-432 ul. Adama Mickiewicza 15, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 628-200-93-04.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze e-sklepu.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest GAP food additives Grzegorz Pabis z siedzibą w Łopusznej 34-432 ul. Adama Mickiewicza 15, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 628-200-93-04.Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach e-sklepu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

             

III.            OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE E-SKLEPU

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze e-sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze e-sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
 2. Z e-sklepu mogą korzystać zarówno użytkownicy posiadający konto, jak i użytkownicy niezarejestrowani.
 3. Usługa newslettera jest świadczona bezpłatnie na czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z usługi poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@gappoland.com. Korzystanie z newslettera następuje po wykonaniu następujących kroków przez Użytkownika:
 • podaniu w polu „Newsletter” widocznym na głównej stronie e-sklepu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje newslettera, kliknięciu pola „Wyślij”
 • potwierdzeniu chęci zapisania się na Newsletter poprzez zaznaczenie kratki „Zapisz się do newslettera” w trakcie zakładania konta.
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików „cookies”.
 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze e-sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkownika warunków Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w e-sklepie.

             

IV.            ZAŁOŻENIE I OBSŁUGA KONTA W E-SKLEPIE

 1. Założenie i prowadzenie konta jest nieodpłatne przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@gappoland.com.
 2. Założenie konta w e-sklepie jest dobrowolne. Założenie konta następuje po wykonaniu przez Użytkownika kolejnych kroków:
 • kliknięcie w pole „Zarejestruj się”,
 • podanie adresu e-mail oraz hasła,
 • zaakceptowaniu Regulaminu,
 • konto został utworzone, w celu zweryfikowania adresu e-mail, należy kliknąć w link w wiadomości elektronicznej potwierdzającej rejestrację.
 1. Po zalogowaniu, Użytkownik może zmienić hasło, edytować profil, wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych droga elektroniczną, zapisać się do newslettera, edytować adresy, korzystać z programu lojalnościowego (wymieniać otrzymane za zakupy punkty na produkty), korzystać z historii zamówień.
 2. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Użytkownika jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
 3. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed kolejnym zakupem.

                

V.            SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W E-SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

 1. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w E-sklepie w trybie 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem Świąt ustawowych oraz przerw technicznych.
 2. Złożenie zamówienia następuje przez formularz zamówienia. Korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Użytkownika pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w e-sklepie. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Użytkownika łącznie dwóch kolejnych kroków:
 • po wypełnieniu formularza zamówienia,
 • kliknięciu na stronie e-sklepu pola „Zamów i zapłać”.

Do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie e-sklepu). W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: produkt/y, ilość produktu/ów, miejsce i sposób dostawy produktu/ów, sposób płatności.

 1. Użytkownik dokonujący zakupu w e-sklepie, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora danych w celu realizacji umowy sprzedaży.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży między Użytkownikiem a Sprzedawcą następuje po otrzymaniu przez Użytkownika wiadomości potwierdzającej złożenie prawidłowego zamówienia zgodnie z pkt. 2 cz. V Regulaminu.

             

VI.            SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 1. Płatności za nabyte w e-sklepie przez Użytkownika produkty (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
 2. Wszystkie ceny w e-sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy do Użytkownika podane są oddzielnie.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności on-line jest Blue Media S.A.
 4. W przypadku wyboru przez Użytkownika płatności przelewem, Użytkownik obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wyboru przez Użytkownika płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Użytkownik obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. W przypadku braku płatności, umowa sprzedaży zostaje uznana za nieważną
 5. Użytkownik dokonuje zakupu produktów usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

          

VII.            KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Użytkownika. Dostawa dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Użytkownikowi w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się umową sprzedaży. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności (w przypadku przedpłaty) lub dnia zawarcia umowy sprzedaży (w przypadku płatności gotówką za pobraniem), chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin.
 4. Użytkownik powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.).
 5. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie produktów z przyczyn leżących po stronie Użytkownika – np. wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Użytkownikowi w miarę możliwości odbiór produktu ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania produktu.

       

VIII.            POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Użytkownika, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi produkt bez wad.
 3. Reklamację należy składać:
 • w formie elektronicznej na adres sklep@gappoland.com,
 • w formie listowej na adres: GAP food additives Grzegorz Pabis ul. Mickiewicza 15 34-432 Łopuszna.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:

 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Użytkownika,
 • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Użytkownika,
 • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady.
 1. Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji jeśli wskazane przez Użytkownika dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia umowy, której reklamacja dotyczy lub braku danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem.
 2. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.
 3. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji lub do wykonania uprawnień Użytkownika wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie produktu do Sprzedawcy, Użytkownik zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres: GAP food additives Grzegorz Pabis ul. Mickiewicza 15 34-432 Łopuszna.
 4. Prośba o dostarczenie produktu, o której mowa w pkt. 7 cz. VIII Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji, o którym mowa w pkt. 6 cz. VIII Regulaminu oraz nie narusza prawa Użytkownika żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego produktu i ponownego zamontowania produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561 Kodeksu cywilnego.
 5. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

             

IX.            ODSTĄPIENIE OD UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE

 1. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia otrzymania produktu.
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszt odesłania produktu do Sprzedawcy ponosi Użytkownik.
 3. W przypadku dokonanej przez Użytkownika przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w e-sklepie).
 4. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Użytkownik może zwrócić produkt na adres: GAP food additives Grzegorz Pabis ul. Mickiewicza 15 34-432 Łopuszna.
 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

                

X.            PRZERWY TECHNICZNE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do e-sklepu spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do e-sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności e-sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

             

XI.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że produkt nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Użytkownika i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Użytkownika z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Użytkownika spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie e-sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy dla Sprzedawcy sąd powszechny.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2017 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl